Érvényes: 2019. április 25-től

Tájékoztatónkban igyekszünk minden lehetséges kérdésére választ adni, de ha úgy érzi, hogy további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése merül fel, úgy keressen minket az info@velencebor.hu e-mail címen. Ahogy tudunk – de maximum egy hónapon belül – válaszolunk megkeresésére.

 

1. Az adatai kezelése során az alábbi alapelveket követjük

 • a személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint Ön által átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatait csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatait az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, relevánsak és szükségesek;
 • mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatai pontosak és naprakészek legyenek, ha ez az állapot nem áll fenn és ez tudomásunkra jut, úgy azonnal helyesbítünk, vagy törlünk;
 • a személyes adatait olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adatai kezelésének céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatainak biztonságát, az adatainak jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

2. Az adatait az alábbi jogalapokon kezeljük 

 • Az előzetes tájékoztatásunkon alapuló önkéntes hozzájárulása alapján, csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük adatait, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel;
 • Egyes esetekben azonban személyes adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapulhat és számunkra kötelező lehet – az ilyen esetekben külön is igyekszünk minderről tájékoztatni Önt;
 • Ezen felül előfordulhat az is, hogy egy adatkezelési művelet megtételére azért van szükség, mert a mi, vagy mások jogos érdeke azt megkívánja – ilyen eset lehet például a közvetlen üzletszerzési célú megkeresés, csalások megelőzése céljából végzett adatkezelés, hálózati- és informatikai biztonság garantálásához feltétlen szükséges adatkezelés, vagy veszélyhelyzetekhez kapcsolódó adattovábbítás.

3. Az általunk kezelt adatai

Adatkezeléseink célja Adatkezeléseink jogalapja Általunk kezelt adatok Időtartam
Honlapunk látogatása esetén
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére,
statisztikai célok
üzleti érdekünk IP cím,
látogatási időpont
amit konkrétan megnézett
böngészője és a használt operációs rendszer típusa
5 év
Ügyintézéssel kapcsolatban, panaszokkal kapcsolatban megadott adatai vonatkozásában
cél a panaszra való reagálás és a kapcsolattartás
jogi kötelezettség teljesítése teljes név
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb személyes üzenet
A kérelem vagy ügy, elindításától számított 5 évig

4. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók

Név: Velence-tavi Borászati Kft.
Székhely és postacím: 2484 Gárdony, Bikavölgyi út 2.
Cégjegyzékszám: 07-09-024209
Adószám: 13854263-2-07
E-mail: titkarsag@velencei.hu
Honlap: https://velencebor.hu

Adatvédelmi tisztviselőnk nincs, mert számunkra ilyen személy alkalmazását nem írja elő jogszabály, de kérésére megadjuk ügyvédünk elérhetőségét, aki az adatvédelmi és adatkezelési ügyeinkkel is foglalkozik.
Tárhelyünke a RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. szolgáltatja, számukra az Ön adatainak védelme pont olyan fontos, mint számunkra.
Amennyiben az adatfeldolgozóink körében változás áll be, arról természetesen haladéktalanul értesítjük.
Adatfeldolgozóink – tevékenységük jellegük okán az összes általunk kezelt adathoz hozzáférhetnek.

5. Cookiek

A cookie egy adatfájl, ami akkor kerül az Ön gépére amikor a honlapunkat, alhonlapunkat megnézi, ezt követően ezeket a fájlokat a gépe böngészője lementi és tárolja.

Abban az esetben, ha valamelyik népszerű böngészőt használja, akkor az a cookie-k letöltését és felhasználását alapértelmezett beállítás szerint engedi.

Ezeket Ön természetesen – a böngésző megfelelő beállításával – felülírhatja.

Néhány cookie azonban nem igényli a hozzájárulását, ilyenek például a felhasználói-biztonság érdekében használt cookie-k.

Abban az esetben, ha olyan cookie-kat szeretnénk használni, amik esetleges hozzájárulását igénylik – ilyenek a kényelmi, vagy funcionális cookie-k, úgy arról a honlapunk, alhonlapunk első felkeresésekor tájékoztatjuk.

A cookie-k használatát természetesen nem köteles elfogadni, de ha nem fogadja el őket, akkor lehet, hogy honlapunk Önnél nem fog megfelelően működni.

  

6. Mit kell tudni még adatainak kezeléséről?

 A személyes adatait alapvetően önkéntesen adja meg nekünk a regisztráció során, vagy abban az esetben, ha kapcsolatba lép velünk bármilyen fórumon, vagy nyereményjátékunkban vesz részt.

Kérjük, hogy mindig csak valós adatokat adjon meg, mert ha valótlan adat kerül az adatbázisunkba az senkinek sem jó.

Abban az esetben, ha nem a saját adatait adja meg, hanem másét, úgy azt vélelmezzük, hogy akinek az adatait megadta, attól az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Nagyon fontos, hogy az Európai Unió adatvédelmi reformjának következtében az önkéntesen megadott adatai kezeléséhez való hozzájárulást bármikor visszavonhatja kötetlen formában, akár egy e-mailben, akár a hírleveinkben megjelölt releváns linkre való kattintással, akár regisztrációja törlésével – ez biztosítja, hogy az adataival alapvetően Ön rendelkezhessen.

A hozzájárulása visszavonását ahogy tudjuk nyilvántartásba vesszük és ha nincs más adatkezelési jogalapunk, adatait azonnal töröljük is. Mivel azonban ez technikai kérdés előfordulhat, hogy a törlést csak bizonyos idő elteltével tudjuk teljesíteni. A törlés időpontja azonban nem lehet hosszabb, mint a kérése beérkezésétől számított 15. naptári nap.

Végül tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl, vagy eljárása negatív tartalmú, esetlegesen valamely bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, úgy rendszereinkből kitiltjuk és megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

7. Mit kell tudnia a direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Regisztrációja során hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait felhasználhassuk, direkt marketing tevékenységet végezzünk akár saját, akár harmadik személyek részére, vagy hírlevelet küldjünk Önnek; mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az adatait eladjuk másoknak, a hírlevelet minden esetben mi küldjük, csak annak tartalmát adott esetben más is meghatározhatja jogszerű keretek között.

Hozzájárulását a fenti tárgykörökben külön-külön adhatja meg és külön-külön is visszavonhatja a fentebb már leírtak szerint. Ezek a hozzájárulások egymástól független hozzájárulásnak minősülnek.

Ilyenkor a hozzájárulása visszavonásáig bármikor küldhetünk Önnek hírlevelet, vagy közvetlen üzletszerzési tevékenységre irányuló egyéb anyagot.

8. Mit kell tudnia nyereményjátékainkról?

Előfordulhat, hogy nyereményjátékokat is szervezünk, ilyenkor a – fenti alapelveket követve – mindig külön értesítést küldünk magáról a játékról, annak szabályairól és a részvétellel kapcsolatos adatvédelmi eljárásunkról.

9. Mit kérhet tőlünk adataival kapcsolatban, milyen jogai vannak?

 • tájékoztatást bármilyen adatkezelési kérdés tekintetében;
 • az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, ha azt látja, hogy az adatai helytelenek, vagy már nem akarja, hogy kezeljük őket.
 • tiltakozhat az adatkezelésünk ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását, ha úgy gondolja, hogy adatkezelésünk jogszerűtlen.
 • kérheti, hogy adatait olyan formában adjuk át az Ön számára, hogy azt másnak is meg tudja adni, vagy adatait kérésére máshoz továbbítjuk;
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyeleti Hatóságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Kérésére tájékoztatunk adunk az általunk, vagy adatfeldolgozóink által kezelt

 • adatairól;
 • adatai forrásáról;
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről;
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Kérését legkésőbb a beérkezéstől számított egy hónap alatt ingyenesen teljesítjük, kivéve, ha a kérése ismételt, vagy nyilvánvalóan rosszhiszemű.

Abban az esetben megtagadhatjuk a kérése teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha döntésünkkel nem ért egyet a NAIH-hoz, vagy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

E körben végül kifejezetten kérjük, hogy mielőtt a NAIH-hoz fordulna, vagy bíróságra menne, minden esetben próbáljon velünk egyeztetni, mert az sokkal gyorsabb és költséghatékonyabb lehet mindenki számára.

10. Amiről még mindenképp tájékoztatni szeretnénk.

Adatfeldolgozóinkkal mindig a vonatkozó jogszabály szem előtt tartásával szerződünk, adatit csak olyan adatkezelőknek adjuk át, akik jogszerűen és utasításaink szerint járnak el, Őket titoktartási kötelezettség terheli minden esetben.

Ha bíróság, vagy hatóság adatot kér tőlünk, azt megfelelő jogszabályi keretek között mindig teljesítjük.

Adatainak bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását folyamatosan biztosítjuk, megóvjuk azokat a jogtalan hozzáféréstől, jogtalan nyilvánosságra kerüléstől, módosítástól és törléstől.

11. Ha sérül az adatok biztonsága

Sajnos bármennyire is igyekszünk adatait megvédeni, előfordulhatnak olyan esetek, amikor rajtunk kívül álló okok miatt, vagy akár a mi hibánkból adatainak biztonsága sérül.

Az ilyen eseteket adatvédelmi incidensnek nevezzük.

Amennyiben ilyen incidens éri az általunk kezelt bármely adatát úgy az incidenst legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül közöljük a NAIH-hal és megteszünk mindent, ami alkalmas lehet arra, hogy az incidenst és annak következményeit elhárítsuk és adatainak biztonságát visszaállítsuk.

Ha olyan incidens történt, melyből hátránya keletkezhet, úgy közvetlenül is értesítjük és igyekszünk megfelelő kompenzációt nyújtani.

Ha az incidens-bejelentésünket követően a NAIH valamilyen okból előírja számunkra, úgy szintén közvetlenül értesíteni fogjuk.

12. Közösségi oldalak

A közösségi oldalakon való jelenlétünk és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja főként a honlapunkon és alholnapjainkon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje, továbbá értesítés aktualitásainkról és rendezvényeinkről.

Az érintett közösségi oldalunk követésével önként hozzájárul ahhoz, hogy oldalaink tartalma az Ön felhasználói felületén is megjelenjen, figyelemmel az adott közösségi oldal felhasználási feltételeire is.

Ha már nem kívánja követni oldalainkat, úgy az adott közösségi oldal felhasználási feltételeire is figyelemmel ki tud minket követni.

Közösségi oldalakon szereplő adatlapjából az Ön megkérdezése nélkül személyes adatot nem emelünk át adatbázisunkba.

13. Ha érdekli, a minket érintő jogszabályok pontos szövege is, azok az alábbiak

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

14. Adatkezelési tájékoztatónk módosítása.

Az adatkezelési tájékoztatónkat bármikor módosíthatjuk, de ilyen esetben a módosításról mindig külön értesítjük.

Bízunk benne, hogy a jelen tájékoztatónk alapján miden világos és érthető az adatkezelésünkre vonatkozóan, de ha valami mégsem érthető, vagy hiányérzete van, állunk rendelkezésére a megjelölt elérhetőségeinken.

Budapest, 2019. április 25.

Velence-tavi Borászati Kft.

Adatkezelő